Reklama

Publikované: 09.10.2011

vydavateľstvo - kontakty


smetrendy

 

 

 

 

 

 

 

 

SME TRENDY portál zdravého
a aktívneho životného štýlu

Vydavateľ:
MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Pribišova 19/a
841 05 Bratislava

Šéfredaktor:
Mgr. Miloš Kasala
0903 263 553
kasala@pp.sk


Technická podpora
:
RNDr. Marek Michlík
iris@juven.sk
 
 
linia

LÍNIA časopis pre váš štýl bývania

Vydavateľ:
MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Pribišova 19/a
841 05 Bratislava

Obchodné zastúpenie v ČR:
Seifertova 17, 130 00 Praha 3, ČR

Šéfredaktor:
Ing. Zuzana Mittelmann
mittelmann.zuzana@juven.sk

Administratíva a inzercia:
MEDIA/JUVEN s.r.o.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
Tel.: 032/744 0674-6
inzercia@juven.sk

Predplatiteľský servis:
predplatne@juven.sk

Rozširuje:
Mediaprint & Kapa, Slovenská pošta, a. s.,

Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, P.O.Box 164
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk
Registračné číslo MK SR EV 3015/09
ISSN: 1335 – 1699


Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie, alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa.

 

HARMONIA zdravie & krása

Vydavateľ:
MEDIA/JUVEN s.r.o.
Pribišova 19/a
841 05 Bratislava

Šéfredaktor:
PhDr. Daniela Augustinská
augustinska.daniela@juven.sk

Administratíva a inzercia:
MEDIA/JUVEN s.r.o.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
Tel.: 032/744 0674-6
inzercia@juven.sk

Predplatiteľský servis:
predplatne@juven.sk

Rozširuje:
Mediaprint & Kapa, Slovenská pošta, a. s.,

Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, P.O.Box 164
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk
Registračné číslo MK SR EV 3015/09
ISSN: 1335 – 1699

Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa.

   Tlačiť